Kullanım Koşulları

Madde 1-Giriş

1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar İlan Marketin tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız. Sitemizi kullanarak/üye olarak Kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul edip onayladığınızı beyan etmiş olursunuz.

1.2. İlan Marketin ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. İlan Marketin, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2- Tanımlar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

2.1. “Site Sahibi”, Güven Özdemir

 2.2. “Web Sitesi” http://www.ilanmarketin.com internet sitesini,

2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

2.4. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen veya www.ilanmarketin.com’da üyelik profili oluşturulmasına muvafakat eden Kullanıcı’yı,

2.5. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

2.6. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

Madde 3- Sözleşmenin Konusu

3.1. İşbu sözleşmenin konusu Güven Özdemir’in sahip olduğu internet sitesi http://www.ilanmarketin.comdan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Madde 4- Üyelik

4.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretlidir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötüniyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. İlan Marketin, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2. Siteye üye olabilmek için, reşit olmak ve İlan Marketin tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya İlan Marketin tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Madde 5- Kullanım Şartları

5.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir üyelik oluşturabilir.

Madde 6- Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, İlan Marketin’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İlan Marketin’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcı’ların İlan Marketin tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden İlan Marketin’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.4. Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İlan Marketin, Kullanıcı'lar tarafından İlan Marketin'e  iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

6.5. Kullanıcı'lar, İlan Marketn’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

6.6. İlan Marketin’in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, İlan Marketin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İlan Marketin ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İlan Marketin, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.6. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı İlan Marketin’in, İlan Marketin çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. İlan Marketin, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Kullanıcı, aynı zaman www.ilanmarketin.com için bir içerik üreticisi olması durumunda aşağıdaki maddeleri kabul eder.

İlan Marketin’in Youtube, Twitter,Tiktok, Instagram ve Facebook hesaplarıyla ve www.ilanmarketin.com web sitesi ve bunlara ait reklam hesapları ile sınırlı olarak kullanmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında doğan her türlü mali hakları (faydalanma, işleme, çoğaltma, yayma,temsil, Internet, Mobil, Web TV, Mobil TV, dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan sair araçlarla ve her türlü mecrada yayınlama,umuma iletim, yeniden iletim hakları), bu haklara bağlı kullanma, yararlanma, devir ve takip hakları da dâhil olmak üzere her türlü bağlantılı hakları İlan Marketin’e mecra, sayı ve süre ile sınırlı olmaksızın gayri kabili rücu olarak devrettiğini ve bu hakların tümüne ilişkin telif hakları da dâhil herhangi bir alacağının olmadığını, bu sebeple herhangi bir hak ve alacağının kalmadığını; aynı şekilde FSEK kapsamında doğan her türlü manevi hakların kullanımına muvafakat ettiğini ve emredici hukuk kurallarının izin verdiği ölçüde manevi hakları İlan Marketin’e mecra, sayı ve süre ile sınırlı olmaksızın gayri kabili rücu olarak devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 7- İlan Marketin’in Hak ve Yükümlülükleri

7.1. İlan Marketin, Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İlan Marketin, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, İlan Marketin’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. İlan Marketin tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, İlan Marketin tarafından yapılabilir. İlan Marketin tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

7.2 İlan Marketin veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle İlan Marketin Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3. İlan Marketin, Site üzerinden, İlan Marketin’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle İlan Marketin tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İlan Marketin’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

7.4. İlan Marketin, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

7.5. Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı adları" da işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı adı" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, İlan Marketin, Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

7.6. Kullanıcı'lar ve İlan Marketin hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

7.7. İlan Marketin, İlan Marketin markası ve logosu, www.ilanmarketin.com sitesinin/aplikasyonun tasarımı, yazılı, alan adı ve her türlü fikri mülkiyet hakkı, Güven Özdemir’e aittir. Kullanıcı fikri mülkiyet haklarını izinsiz kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlara benzer çalışmalar yapamaz. Üye bunlara aykırı davranırsa üçüncü kişilerin de dahil tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. İlan Marketin, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler İlan Marketin’in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7.8. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde İlan Marketin, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, İlan Marketin kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

7.9. Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, İlan Marketin tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. İlan Marketin’in söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. İlan Marketin, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

7.10. İlan Marketin, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

7.11. İlan Marketin, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

8.1. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcıların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcıların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece İlan Marketin ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

8.2. Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. İlan Marketin, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

8.3. Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, İlan Marketin’in konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve İlan Marketin’in Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.4. Kullanıcıların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, İlan Marketin tarafından uygun görülmesi ve yardım bölümünde bulunan profil yorumu değiştirme şartlarına uyması haricinde, hiçbir şart ve koşulda, değiştirilmeyecektir.

8.5. Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, İlan Marketin’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Kullanıcı'lar, İlan Marketin tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, İlan Marketin tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 9-Ücretlendirme

İlan Marketin, Güvenli Ticaret Kalkanı'nı kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin 'Yardım' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Madde 10-Gizlilik Politikası

İlan Marketin, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-2 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. İlan Marketin, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

Madde 11- Diğer Hükümler

11.1. Sözleşme Değişiklikleri

İlan Marketin, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.2. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, İlan Marketin, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İlan Marketin için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İlan Marketin’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılmayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. 4. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

İlan Marketin, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, İlan Marketin’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

Kullanıcı'ların, Site'de ilgili işlemleri, Güvenli Ticaret Kalkanı'nı kullanmadan, yapmaları